Research Institute for Electronic Science HOKKAIDO University Molecular Device Lab.

  •  
  • S
  • |
  • M
  • |
  • L
  • Character Size 

Staffs

Prof. Kuniharu IJIRO Prof. Kuniharu IJIRO
TEL +81-11-706-9360
FAX +81-11-706-9361
E-mail ijiro★poly.es.hokudai.ac.jp
Room No. Sosei bldg. 04-304
Assis. Prof. Hideyuki MITOMO Assis. Prof. Hideyuki MITOMO
TEL +81-11-706-9344
FAX +81-11-706-9344
E-mail mitomo★poly.es.hokudai.ac.jp
Room No. Sosei bldg. 04-105
Secretary
Aki OKUHARA

※ Please change “★” to “@” when you send E-mail.

Students


Naotoshi SUGIMURA (DC3)
Ryo IIDA (DC3)
Taiyu TAZAKI (DC2)
Satoshi NAKAMURA (DC2)
Yuu TORII (MC2)
Satoru HAMAJIMA (MC1)
Mizuki NIHEI  (MC1)
Daichi KATO (B4)
Tatsuya KATO (B4)
Tsutomu KIYOSAWA (B4)